21. Straits of Hormuz through Pakistan into India

21. Straits of Hormuz through Pakistan into India